ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN FITWOW & ZUMBA ALKMAAR

Algemene voorwaarden en afspraken Zumba Alkmaar / Fitwow 

Fitwow hanteert een aantal algemene voorwaarden en afspraken met betrekking tot het boeken van lessen, cursussen, workshops en optredens. Deze vind u in onderstaande punten.  Daarnaast gelden een aantal aanvullende algemene voorwaarden die algemeen in gebruik zijn binnen de dienstverlening. Bij het boeken van onze diensten gaat u akkoord met alle onderstaande voorwaarden en afspraken.

Algemeen

 1. Een opdracht /boeking is bindend zodra de Opdrachtgever mondeling, telefonisch of via e-mail toegezegd heeft. Ook indien er nog geen inschrijfformulier/contract verstuurd en/of getekend is.• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een dienst verzorgd door Fitwow / Zumbaalkmaar en anderzijds Fitwow / Zumbaalkmaar
  - Onder een dienst van Fitwow / Zumba Alkmaar wordt begrepen een fitnesstraining en/of workout en/of een event, indoor, outdoor.
  - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Rittenkaart / abonnement / losse les die een Deelnemer recht geeft op deelname aan een dienst van Fitwow/ Zumba Alkmaar
  - Door aanschaf van een Rittenkaart / abonnnement / losse les alsook door deelname aan een dienst van Fitwow / Zumbaalkmaar verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
  -  Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
  - Fitwow / Zumbaalkmaar  kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van www.zumbaalkmaar / of app. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.
  - Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden
  - strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn,
  - onredelijk bezwarend wordt geacht of
  - op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Fitwow/ Zumbaalkmaar toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
  - Fitwow / ZumbaAlkmaar kan de rechten en de verplichting naar Deelnemer, die deze overeenkomst met zich meebrengt, overdragen aan derden.
  - De minimum leeftijd van een Deelnemer is 18 jaar om deel te nemen aan een dienst van Fitwow / Zumbaalkmaar tenzij onder zeggenschap ouder of voogd deelname aan de kidslessen of anders.

2. Overeenkomst

• Een overeenkomst tussen Fitwow / Zumba alkmaar en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem via fitwow.trainin.app
• Voor Fitwow / Zumbaalkmaar ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan de betaling heeft voldaan.
• Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitwow / Zumbaalkmaar . Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.
• Een overeenkomst tussen Fitwow / zumbaalkmaar en een Deelnemer bestaat uit een Rittenkaart / Abonnement of losse les , die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een dienst van Fitwow / Zumbaalkmaar.

3. Rittenkaarten

• Een Rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
• Een Rittenkaart is beperkt geldig. Als een Rittenkaart verloopt of is verbruikt, kan een deelnemer zich niet meer aanmelden voor een dienst van Fitwow / Zumbaalkmaar
• Bij langdurig verblijf in het buitenland, langdurige ziekte, zwangerschap of zware blessure langer dan 6 weken, kan de geldigheid van een Rittenkaart of abonnement wordt gepauzeerd worden opgeschort tot een maximum van 3 maanden. Fitwow / Zumbaalkmaar  heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Aanvraag kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar info@fitwow.nl
• Een Rittenkaart loopt automatisch af na de looptijd. Een Rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd. Maandkaarten stoppen automatisch na 1 maand / abonnementen stoppen automatisch
• Een één (1) Rittenkaart heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, een vijf (5) Rittenkaart heeft een geldigheidsduur van zeven (7) weken en een tien (10) Rittenkaart heeft

4. Abonnementen

Tenzij anders overeengekomen, dient de overeenkomst voor de periode van het gekozen abonnement te
worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de
abonnementsduur. Graag per email naar fitwowalkmaar@gmail.com

Indien je een aanbieding hebt gekocht. Heb je een abonnement voor 1 jaar gesloten en in 1 x betaald dan heb je een grote korting gekregen. Indien je tussentijds wilt opzeggen hanteren wij wel een soort boete aangezien je een grote korting  had gekregen. De boete is het verschil van het normale tarief van het jaar abonnement. Ook bij abonnementen kun je tussentijds pauzeren als je zwanger en of blessure hebt.

Abonnementen worden via de betaallink ( mail of whatsapp ) betaald. Bij 1 week te laat krijgt de klant een herinnering Bij 4 wkn te laat kom je helaas niet meer de ruimte van Fitwow/ Zumbaalkmaar in. Bij het niet betalen van het abonnement komen er incassokosten bij en wordt na 2 maanden de deurwaarder of incassoburo ingeschakeld.

Inschrijfgeld, prijzen en betaling
• Fitwow / Zumbaalkmaar hanteert geen inschrijfgeld.
• De actuele prijzen van de Rittenkaarten / Abonnementen / losse lessen  staan op de website en online App van Fitwow / Zumbaalkmaar . Fitwow / Zumbaalkmaar  heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Fitwow / Zumbaalkmaar  Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Rittenkaarten / abonnementen / maandkaarten /losse lessen .
• Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van fitwow/ zumbaaalkmaar  in de online App (fitwow.trainin.app).
• Een Rittenkaart / abonnement dient vooraf ineens te worden betaald.
• Bij hoge uitzondering is betaling op factuur (in samenwerking met werkgever) ook mogelijk.

5. Herroeping

• De Deelnemer kan de overeenkomst met Fitwow ontbinden binnen 14 dagen na aankoop van een rittenkaart zonder opgave van redenen. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag.
• De Deelnemer ontbindt door een verzoek tot herroeping te sturen naar fitwowalkmaar@gmail.com
• Dient de Deelnemer via info@fitwow.nl een verzoek tot herroeping in, dan bevestigt Fitwow / Zumbaalkmaar per e-mail de ontvangst van deze verklaring binnen vijf (5) werkdagen.
• Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.
• Na het verstrijken van de termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met te herroepen.
• Het recht op herroeping vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

Deelname, aanmelden en afgelasting
• Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een dienst van  FITWOW / Zumbaalkmaar aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem fitwow.trainin.app.
• Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een dienst van FITWOW / Zumbaalkmaar
• Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van een dienst van Fitwow / Zumbaalkmaar tenzij nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt van een Rittenkaart één (1) rit in rekening gebracht. Een deelnemer kan uiterlijk 24 uur van te voren bij lessen zoals Jumping Fitness, Boks & Yoga, Bungee Fitness, via de trainin.app daarna moet dit via de whatsapp van de eigenaresse FITWOW / Zumbaalkmaar - No show wanneer een deelnemer niet op komt dagen en dit gebeurd meerdere keren dan krijgt de deelnemer een noshow fee te betalen van 10,00 euro. Dit geld gaat naar het goede doel Spieren voor Spieren.
•  FITWOW / ZUMBAALKMAAR is gerechtigd het trainingsrooster  tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters  zijn leidend en zichtbaar op de website (www.fitwow/ zumbaalkmaar.nl) en App van FITWOW / Zumbaalkmaar  (fitwow.trainin.app)
•  FITWOW / Zumbaalkmaar heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een dienst van FITWOW / Zumbaalkmaar bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte ritten gecrediteerd.
• Buitengewone omstandigheden leveren voor  FITWOW / Zumbaalkmaar altijd overmacht op en ontheffen FITWOW / Zumbaalkmaar van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is FITWOW / Zumbaalkmaar ontslagen van haar
verplichting de overeenkomst na te komen.
• Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan dienst van FITWOW / Zumbaalkmaar worden afgelast. FITWOW / Zumbaalkmaar is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een dienst van Just Sport door gevaarlijke weersomstandigheden.
• Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een dienst van FITWOW / Zumbaalkmaar daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door FITWOW / Zumbaalkmaar van een dienst van FITWOW / Zumbaalkmaar worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer

Workshops / zumba events
FITWOW / Zumbaalkmaar kan ten alle tijden de workshop die door FITWOW / Zumbaalkmaar georganiseerd wordt aflassen. Of de deelnemer krijgt een andere datum indien deze al voor de workshop betaald heeft of de deelnemer krijgt zijn geld terug wanneer er geen andere datum gepland staat.

Zumba events
FITWOW / Zumbaalkmaar organiseert zumba masterclasses met derden uit Buitenland. Een verstrekt Toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het Evenement.

Overmacht
In geval van overmacht heeft de Organisatie Fitwow / Zumbaalkmaar het recht het Evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; ziekte of terugtrekking van een artiest, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc. Als het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd dan zal de Organisatie Fitwow / Zumbaalkmaar  het aankoopbedrag (exclusief fees) van het Toegangsbewijs vergoeden.tenzij er een andere datum datzelfde jaar nog wordt georganiseerd dan krijgt de deelnemer zijn geld niet retour. De deelnemer kan de kaartjes in overleg doorverkopen. De Bezoeker kan ten opzichte van de Organisatie Fitwow / Zumbaalkmaar geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. In tegenstelling bovenstaande is de Organisatie Fitwow / Zumbaalkmaar  niet verplicht om tickets terug te betalen in situaties zoals annuleren door ziekte of terugtrekking van een artiest, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc. Zolang het evenement plaatsvindt, kunnen GEEN terugbetalingen worden gedaan!

Aansprakelijkheid
• Deelname aan een dienst van Fitwow/ Zumbaalkmaar geschiedt op eigen risico.
• Zumbaalkmaar / Fitwow  haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een dienst van Fitwow / Zumbaalkmaar.
• Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Fitwow/ Zumbaalkmaar, haar medewerkers en trainers is Fitwow/ Zumbaalkmaar niet aansprakelijk.
• Fitwow/ Zumbaalkmaar is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een dienst van Fitwow / Zumbaalkmaar . Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor   eigen risico opgevolgd.
• Fitwow / Zumbaalkmaar is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een dienst van Fitwow / Zumbaalkmaar  Een dienst van Just Sport kan intensief en blessuregevoelig zijn. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een dienst van Fitwow / Zumbaalkmaar. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
•  Fitwow / Zumbaalkmaar behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een dienst van Fitwow / Zumbaalkmaar
• Fitwow / Zumbaalkmar is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een dienst van Fitwow / Zumbaalkmaar
• De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar rechtn op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een dienst van Fitwow / Zumbaalkmaar  is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

Website; disclaimer en privacy
• Fitwow / Zumbaalkmaar  respecteert de privacy van haar Deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie (inclusief beeld- en videomateriaal) die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
• Fitwow / Zumbaalkmaar ebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige (inclusief beeld- en videomateriaal) zal Fitwow / Zumbaalkmaar
deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
•  Fitwow / Zumbaalkmaar zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
• De trainers van Fitwow / Zumbaalkmaar en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
• De verstrekte informatie op de website www.fitwow/ zumbaalkmaar.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
• Hoewel Fitwow / Zumbaalkmaar  de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Fitwow / Zumbaalkmaar niet garanderen dat de verstrekte informatie
compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte
schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Fitwow / Zumbaalkmaar sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
• De websites van derde partijen waarnaar op de website www.fitwow / zumbaalkmaar hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Fitwow / Zumbaalkmaar gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Fitwow / Zumbaalkmaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
• De website www.fitwow.nl zumbaalkmaar.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de
inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Fitwow / Zumbaalkmaar
• De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacyverklaring Fitwow / Zumbaalkmaar